Click or drag to resize

EdiWriterT, UWriteAsync Method (TA1)

Write TA1 to the destination asynchronously.

Namespace:  EdiFabric.Framework.Writers
Assembly:  EdiFabric.Framework (in EdiFabric.Framework.dll) Version: 1.0.0.0 (9.8.6.0)
Syntax
public Task WriteAsync(
	TA1 ediSegment
)

Parameters

ediSegment
Type: EdiFabric.Core.Model.Edi.X12TA1
The TA1.

Return Value

Type: Task
Task
See Also